Κατάλογος Καταχωρητών

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να γίνουν καταχωρητές απευθύνονται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων , η οποία διατηρεί τον κατάλογο των καταχωρητών ονομάτων χώρου .gr και .ελ.

Τεχνικές Απαιτήσεις Διασύνδεσης Καταχωρητών με τα Συστήματα του Μητρώου

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται στους καταχωρητές είναι προσβάσιμες μόνο από στατικές διευθύνσεις IP οι οποίες δηλώνονται στο σύστημα του Μητρώου από τον καταχωρητή. Απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον μιας στατικής IP ανά καταχωρητή. Κάθε καταχωρητής μπορεί να δηλώσει περιορισμένο αριθμό στατικών IP μέσω των οποίων θα πραγματοποιούνται όλες οι συνδέσεις του με το Μητρώο.

Οι παρακάτω υπηρεσίες / εφαρμογές είναι διαθέσιμες για τους καταχωρητές τόσο στο παραγωγικό όσο και στο δοκιμαστικό περιβάλλον του Μητρώου.

Υπηρεσία EPP

Η υπηρεσία EPP βασίζεται στο πρωτόκολλο EPP (RFC3730, RFC3731, RFC3732, RFC3733, RFC3734, RFC3735 του IETF ) και χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση του συστήματος του Μητρώου με τα συστήματα των καταχωρητών. Μέσω του πρωτοκόλλου EPP (παρέχεται υπό την μορφή XML Web service πάνω από το πρωτόκολλο HTTPS) δίνεται η δυνατότητα διάθεσης των υπηρεσιών του Μητρώου στους τελικούς φορείς ονομάτων μέσω κατάλληλων εφαρμογών πελάτη EPP των καταχωρητών. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει ο καταχωρητής να αναπτύξει ή να προμηθευτεί εφαρμογή πελάτη που βασίζεται στο πρωτόκολλο EPP και είναι συμβατή με το Μητρώο.

Το Μητρώο διαθέτει στους καταχωρητές:

Το τεχνικό προσωπικό του Μητρώου είναι διαθέσιμο για διευκρινίσεις, αλλά δεν παρέχει υποστήριξη στην ανάπτυξη εφαρμογών, ούτε πληροφορίες για την προμήθεια εφαρμογής πελάτη EPP από τρίτους.

Υπηρεσία WHOIS

Η υπηρεσία ενημερώνει για τη διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα ενός ονόματος χώρου. Δίνεται η δυνατότητα στους καταχωρητές να διαθέσουν εργαλείο ελέγχου ονομάτων μέσω της δικής τους ιστοσελίδας. Ο καταχωρητής θα πρέπει να αναπτύξει ή να προμηθευτεί εφαρμογή που είναι συμβατή με την υπηρεσία WHOIS του Μητρώου, καθώς η υπηρεσία αυτή δεν έχει άμεση σχέση με τη συνήθη υπηρεσία WHOIS που παρέχουν τα περισσότερα μητρώα ονομάτων στο port 43. Η διασύνδεση με την υπηρεσία επιτυγχάνεται μέσω μιας απλής ερώτησης (HTTP request) που εμπεριέχει το όνομα χώρου.

Διαδικτυακή Πλατφόρμα Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Μητρώου, οι καταχωρητές έχουν στη διάθεσή τους όλες τις δυνατότητες κατοχύρωσης και διαχείρισης ονομάτων που παρέχονται από την υπηρεσία EPP, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία δικής τους εφαρμογής. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα παρέχεται μόνο στους καταχωρητές από στατική διεύθυνση IP υπό την προϋπόθεση της εγκατάστασης ενός ψηφιακού πιστοποιητικού (digital certificate that supports client authentication) στο πρόγραμμα περιήγησης Ιστού (Web browser). Η προμήθεια ενός πιστοποιητικού γίνεται από κάποιο γνωστό πάροχο ανάλογων υπηρεσιών (πχ. Verisign Class 1, Adacom Class 1 κλπ.). H ψηφιακή υπογραφή πρέπει να εγκατασταθεί σε κάθε browser που χρησιμοποιείται για την σύνδεση με τη διαδικτυακή πλατφόρμα του Μητρώου.