Καταχώρηση Ονομάτων Χώρου με Ελληνικούς Χαρακτήρες

Από τις 4 Ιουλίου 2005 (07.00 UTC) επιτρέπεται η καταχώρηση ονομάτων χώρου .gr με Ελληνικούς χαρακτήρες και από τις 10 Ιουλίου 2018 (08.00 UTC) η καταχώρηση ονομάτων χώρου με κατάληξη .ελ. Ο κατάλογος των επιτρεπόμενων για καταχώρηση χαρακτήρων βρίσκεται εδώ.

Τα ονόματα εκχωρούνται στην πεζή μορφή που δηλώνει ο καταχωρούμενος στην δήλωση καταχώρησής του (δηλαδή με τους τόνους, διαλυτικά, πνεύματα, τελικό ή/και μικρό σίγμα κλπ.).

Στον δικαιούχο ενός ονόματος χώρου .gr ή .ελ το οποίο αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες με σημεία στίξης εκχωρείται χωρίς επιπλέον χρέωση και η πεζή άτονη μορφή του ονόματος. Σε περίπτωση που περιλαμβάνεται ο χαρακτήρας σίγμα τελικό, εκχωρούνται χωρίς επιπλέον χρέωση:

  • η πεζή άτονη μορφή του ονόματος με τελικό σίγμα, όπου αυτό υπήρχε στην αρχική δήλωση καταχώρησης
  • η πεζή άτονη μορφή του ονόματος με μικρό σίγμα, όπου υπήρχε τελικό σίγμα στην αρχική δήλωση καταχώρησης

Άλλες μορφές του ίδιου ονόματος που δεσμεύονται για τον δικαιούχο του ονόματος και μπορούν να ενεργοποιηθούν μετά από σχετική δήλωσή του και την καταβολή τέλους ενεργοποίησης είναι:

  • το ίδιο όνομα με σημεία στίξης σε διαφορετικά σημεία από αυτά που δηλώθηκαν στη δήλωση καταχώρησης
  • όλες οι μορφές του ονόματος με αντικατάσταση του σ από ς και αντίστροφα και κάθε συνδυασμό αυτών, εφόσον υπάρχουν στο ζητούμενο όνομα (π.χ. για το σωτήρης.gr δεσμεύονται ςωτηρης.gr, ςωτήρησ.gr κλπ)
  • ομόγραφα του ονόματος

Οι μορφές που εκχωρούνται δωρεάν, καθώς και οι μορφές που ενεργοποιούνται κατόπιν σχετικής δήλωσης του δικαιούχου, αποτελούν τη «Δέσμη (Bundle)» του ονόματος που ζητήθηκε.

Ομόγραφα Ονόματα

Ομόγραφα ονομάζονται τα ονόματα τα οποία ταυτίζονται ΟΠΤΙΚΑ στην πεζή ή κεφαλαία, τονισμένη ή άτονη μορφή τους, αν και είναι γραμμένα με διαφορετικούς χαρακτήρες (π.χ. mepa.gr και μέρα.gr τα οποία στην κεφαλαία τους μορφή (ΜΕΡΑ) είναι οπτικά όμοια). Επισημαίνεται ότι ηχητικά όμοια ονόματα δεν καλύπτονται από τον παραπάνω ορισμό (π.χ. το maria.gr δεν έχει ομόγραφο γιατί ο χαρακτήρας r δεν έχει οπτικά όμοιο χαρακτήρα στο Ελληνικό αλφάβητο, ενώ ένα ομόγραφο του ονόματος μαρία.gr είναι το λατινικό mapia.gr - σε κεφαλαία μορφή γίνονται και τα δύο ΜΑΡΙΑ.gr). Πίνακα των ομόγραφων χαρακτήρων θα βρείτε εδώ.

Ειδικές κατηγορίες ομογράφων

Λόγω της οπτικής ταύτισης των λατινικών χαρακτήρων "h" και "n", η οποία οφείλεται στο ότι και οι δύο αυτοί χαρακτήρες είναι ομόγραφοι του "η" (ήτα ελληνικό) προκύπτει ο παρακάτω πίνακας ομόγραφων χαρακτήρων:

Ελληνικός χαρακτήρας Λατινικός χαρακτήρας
η Η n N
η Η h H
ν Ν v V

Πρόκειται για μια ομάδα γραμμάτων (h, n, v, η, ν) στην οποία κάθε γράμμα αντικαθίσταται με κάθε άλλο από την ομάδα. Για παράδειγμα το όνομα χώρου huv.gr είναι ομόγραφο με το hun.gr, huh.gr και όλους τους υπόλοιπους συνδυασμούς των παραπάνω χαρακτήρων.

Το ίδιο ισχύει και για την ομάδα γραμμάτων u, y, υ.

Ελληνικός χαρακτήρας Λατινικός χαρακτήρας
υ Υ u U
υ Υ y Y

Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο (ή περισσότερα) ομόγραφα μεταξύ τους ονόματα, τα οποία εκχωρήθηκαν σε διαφορετικούς χρήστες (πριν την 04/07/2005 που ξεκίνησε η διάθεση των ονομάτων χώρου με ελληνικούς χαρακτήρες), δικαίωμα στην ενεργοποίηση τυχόν τρίτου προς αυτά ομόγραφου ονόματος δεν έχει κανένας από τους χρήστες. Εάν στο μέλλον πάψει να υπάρχει κάποιο από τα αρχικά ομόγραφα μεταξύ τους ονόματα και παραμείνει ένα από αυτά εκχωρημένο, θα ισχύει για τον χρήστη του το αποκλειστικό δικαίωμα ενεργοποίησης οποιουδήποτε ομόγραφου προς αυτό όνομα.

Δέσμη (Bundle)

Δέσμη ονομάτων (Bundle name) αποτελεί ένα εκχωρημένο όνομα χώρου .gr ή .ελ μαζί με τις δεσμευμένες ενεργοποιημένες μορφές του. Οι ενεργοποιημένες μορφές του ονόματος που ανήκουν σε μια δέσμη ονομάτων ανανεώνονται αυτόματα με την ανανέωση του αρχικού εκχωρημένου ονόματος, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ενεργοποίησής τους και για κάθε μία από αυτές απαιτείται η καταβολή τέλους ανανέωσης. Αν με την υποβολή της δήλωσης καταχώρησης έχει ενεργοποιηθεί χωρίς χρέωση και η άτονη πεζή μορφή του ονόματος ή/και η άτονη πεζή μορφή του ονόματος με μικρό σίγμα (σ) όπου σίγμα τελικό (ς), τότε για τις μορφές αυτές δεν απαιτείται τέλος ανανέωσης.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν επιθυμεί την ανανέωση δεσμευμένης μορφής του ονόματος, η οποία έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν δηλώσεώς του, οφείλει πριν την ανανέωση του ονόματος να υποβάλει δήλωση απενεργοποίησης της εν λόγω μορφής. (Η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει αν το όνομα βρίσκεται στην περίοδο των δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του.) Το ίδιο ισχύει για τα ονόματα που ανήκουν σε Δέσμη ονομάτων σε περίπτωση μεταβίβασης χρήσης ή αλλαγής επωνυμίας του δικαιούχου.

Λειτουργία ονομάτων χώρου με Ελληνικούς χαρακτήρες

Τα ονόματα χώρου με Ελληνικούς χαρακτήρες εισάγονται στο αρχείο ζώνης του .gr ή .ελ βάσει της άτονης, κωδικοποιημένης (Punycode) μορφής τους (π.χ. ονομα.gr -> xn--mxavchb.gr, ονομα.ελ -> xn--mxavchb.xn--qxam). Η τονισμένη μορφή του ονόματος συνδέεται σαν συνώνυμο (DNAME) με την άτονη. Εργαλείο για τη μετατροπή του ονόματος με ελληνικούς χαρακτήρες (unicode) σε όνομα ζώνης (punycode) μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τα ενεργοποιημένα ονόματα χώρου (π.χ. κύριο όνομα ονομα.gr, ενεργοποιημένη μορφή όνομα.gr) εισάγονται στο αρχείο ζώνης του .gr ή .ελ με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

  • Ως Dname: Το όνομα εισάγεται στο αρχείο ζώνης ως συνώνυμο (DNAME) του κύριου (άτονου) ονόματος. Στην περίπτωση αυτή το όνομα λειτουργεί φυσιολογικά, εφόσον λειτουργεί το όνομα με το οποίο έχει συνδεθεί.
  • Ως κανονικό Domain Name: Το όνομα εισάγεται στο αρχείο ζώνης ως κανονικό domain name, με nameservers τους nameservers που έχουν δηλωθεί για το κύριο όνομα χώρου, βάσει του οποίου ενεργοποιήθηκε. Για τη λειτουργία του ονόματος αυτού, οι nameservers θα πρέπει να φιλοξενούν πλήρες αρχείο ζώνης για την punycode μορφή του.

Οι δύο παραπάνω τρόποι εισαγωγής ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου (Dname/Domain Name) στη ζώνη του .gr ή .ελ ισχύουν και για ομόγραφα ονόματα με λατινικούς χαρακτήρες.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα ονόματα χώρου με Ελληνικούς χαρακτήρες μπορείτε να απευθυνθείτε στον καταχωρητή σας, στο Μητρώο Ονομάτων Internet με κατάληξη .gr ή ελ (email: hmaster-info@ics.forth.gr) ή στην ΕΕΤΤ (email: info@eett.gr, τηλ. 210-6151000).