Τα Τελευταία Νέα του Μητρώου

 • 22 Απριλίου 2021

  Το Μητρώο Ονομάτων Internet με κατάληξη .gr και .ελ του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ITE, υπεύθυνο για την τεχνική υποστήριξη και λειτουργία του Μητρώου για τα Τop Level Domain, ανακοινώνει με χαρά την κατάκτηση ενός ακόμη ορόσημου.

  Περισσότερα από 500.000 ονόματα χώρου με κατάληξη .gr εκχωρήθηκαν από την ΕΕΤΤ.

 • 4 Ιουλίου 2018

  Στις 10 Ιουλίου 2018, στις 11:00 ώρα Ελλάδος, θα ξεκινήσει η λειτουργία του Μητρώου Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .ελ.

  Η καταχώρηση ενός ονόματος χώρου με κατάληξη .ελ θα είναι δυνατή για κάθε ενδιαφερόμενο, από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Μητρώου Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .ελ, εφόσον το ζητούμενο όνομα χώρου .ελ δεν είναι ίδιο ή ομόγραφο με ήδη εκχωρημένο όνομα χώρου με κατάληξη .gr. Πιο συγκεκριμένα,

  για την προστασία των φορέων ήδη εκχωρημένων ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr που επιθυμούν να καταχωρήσουν τα αντίστοιχα ονόματα χώρου με κατάληξη .ελ, θα υπάρξει ένα διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .ελ κατά το οποίο θα ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:

  • Ονόματα Χώρου με κατάληξη .ελ το μεταβλητό πεδίο των οποίων είναι ίδιο ακριβώς ή ομόγραφο με το μεταβλητό πεδίο ήδη εκχωρημένων Ονομάτων Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr εκχωρούνται μόνο στον Καταχωρούμενο/Φορέα του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr.
  • Ονόματα Χώρου με κατάληξη .ελ το μεταβλητό πεδίο των οποίων είναι ίδιο ακριβώς ή ομόγραφο με το μεταβλητό πεδίο ήδη εκχωρημένων Ονομάτων Χώρου τρίτου επιπέδου με κατάληξη .gr όπου το δεύτερο επίπεδο είναι μη μεταβλητό και εφόσον δεν υπάρχει εκχωρημένο όνομα χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr με το ίδιο ακριβώς ή ομόγραφο μεταβλητό πεδίο, εκχωρούνται στον Καταχωρούμενο/Φορέα του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου με κατάληξη .gr που υποβάλει πρώτος δήλωση καταχώρησης.
  • Στην περίπτωση που υπάρχουν εκχωρημένα ομόγραφα Ονόματα Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr σε διαφορετικούς Φορείς, τότε τα αντίστοιχα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .ελ δεν εκχωρούνται.

   

  Μετά το πέρας του τριμήνου και συγκεκριμένα στις 10-10-2018 και ώρα 11:00 παύουν να ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί και κάθε όνομα χώρου με κατάληξη .ελ θα είναι διαθέσιμο προς καταχώρηση για κάθε ενδιαφερόμενο.

  Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταχώρηση ονομάτων χώρου με κατάληξη .ελ περιγράφονται στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ.

 • 14 Μαΐου 2018

  Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ

 • 8 Μαΐου 2018

  Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ για την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ, η οποία θα διαρκέσει από 08-05-2018 μέχρι 14-05-2018.

 • 19 Μαρτίου 2018

  Νέος Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ (απόφαση 843/2 01/03/2018) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

 • 3 Νοεμβρίου 2017

  Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ για την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ, η οποία θα διαρκέσει από 30-10-2017 μέχρι 30-11-2017.

 • 16 Φεβρουαρίου 2016

  Από τις 24 Ιανουαρίου 2016 το Μητρώο Ονομάτων Internet .gr παρέχει την Υπηρεσία Αυξημένης Ασφάλειας (ΥΑΑ), η οποία προσφέρει στους χρήστες ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr. Ενημερωθείτε εδώ.

 • 15 Ιουλίου 2015

  Έκτακτη ρύθμιση για την παράταση ημερομηνιών λήξης περιόδου εκχώρησης και δέσμευσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr. Ενημερωθείτε εδώ.

 • 9 Ιουλίου 2015

  Έκτακτη ρύθμιση για την παράταση ημερομηνιών λήξης περιόδου εκχώρησης και δέσμευσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr. Ενημερωθείτε εδώ.

 • 29 Ιουνίου 2015

  Έκτακτη ρύθμιση για την παράταση ημερομηνιών λήξης περιόδου εκχώρησης και δέσμευσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr. Ενημερωθείτε εδώ.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2014

  Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, με πεδίο εφαρμογής τη "Λειτουργία Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του Μητρώου Ονομάτων Internet με κατάληξη .gr" σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001:2013. Ενημερωθείτε εδώ.

 • 19 Νοεμβρίου 2014

  Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την υπ' αριθμόν 737/10/23-10-2014 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) "Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr και άλλες διατάξεις" .

 • 9 Οκτωβρίου 2014

  Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας για την εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr το μεταβλητό πεδίο των οποίων αποτελεί λέξη κλειδί στο Διαδίκτυο. Ενημερωθείτε εδώ .

 • Αύγουστος 2011

  Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr (ΦΕΚ 593/Β/14-4-2011) και συγκεκριμένα σύμφωνα με το εδάφιο Α) της παραγράφου 3 του άρθρου 22 «Μεταβατικές Διατάξεις»:


  Η ΕΕΤΤ απορρίπτει Αίτηση Εκχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, στις εξής, περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις που αποτελούν απόλυτους λόγους απόρριψης: α) Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων η οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ του παρόντος) και από τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης δεν προκύπτει ότι ο Φορέας που την υποβάλλει αποτελεί τον αντίστοιχο δικαιούχο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει καθόσον αφορά το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr τρίτου επιπέδου β) Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου αποτελεί κωδικό χώρας που περιέχεται στην λίστα ISO 3166-1 του οργανισμού ISO. κτλ
  Σας ενημερώνουμε ότι από 8-8-2011:
  α) Η λίστα των Γεωγραφικών όρων που χρησιμοποιείται στις εφαρμογές του Μητρώου είναι επικαιροποιημένη σύμφωνα με το Σχέδιο Καλλικράτης.
  β) Η λίστα ISO 3166-1 του οργανισμού ISO που χρησιμοποιείται στις εφαρμογές του Μητρώου είναι επικαιροποιημένη (έκδοση ISO 3166:2008).

 • Δεκέμβριος 2010

  Από τις 15 Δεκεμβρίου 2010 τα αρχεία ζώνης του .gr και των επίσημων sub-domain του είναι πλέον «υπογεγραμμένα», περιέχουν δηλαδή πληροφορία που επιτρέπει την χρήση τεχνολογίας DNSSEC (DNS Security) προκειμένου να πιστοποιείται η ακεραιότητα και ορθότητα των απαντήσεων που δίνουν οι εξυπηρετητές ονομάτων χώρου. Ενημερωθείτε εδώ.

 • 8 Μαρτίου 2010

 • Δεκέμβριος 2008

  Πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας του Μητρώου Ονομάτων Internet με κατάληξη .gr σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

 • Ενημερωθείτε για την Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων από το Μητρώο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr προς τους Καταχωρούμενους.

 • Ιούλιος 2005

  Από τις 4 Ιουλίου 2005 και ώρα 10.00 ακριβώς (07.00 UTC) έχει αρχίσει η διάθεση των Ονομάτων με Ελληνικούς χαρακτήρες (π.χ. ίδρυματεχνολογίαςέρευνας.gr). Ενημερωθείτε εδώ.