Τα Τελευταία Νέα του Μητρώου

 • 3 Νοεμβρίου 2017

  Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ για την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ, η οποία θα διαρκέσει από 30-10-2017 μέχρι 30-11-2017.

 • 16 Φεβρουαρίου 2016

  Από τις 24 Ιανουαρίου 2016 το Μητρώο Ονομάτων Internet .gr παρέχει την Υπηρεσία Αυξημένης Ασφάλειας (ΥΑΑ), η οποία προσφέρει στους χρήστες ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr. Ενημερωθείτε εδώ.

 • 15 Ιουλίου 2015

  Έκτακτη ρύθμιση για την παράταση ημερομηνιών λήξης περιόδου εκχώρησης και δέσμευσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr. Ενημερωθείτε εδώ.

 • 9 Ιουλίου 2015

  Έκτακτη ρύθμιση για την παράταση ημερομηνιών λήξης περιόδου εκχώρησης και δέσμευσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr. Ενημερωθείτε εδώ.

 • 29 Ιουνίου 2015

  Έκτακτη ρύθμιση για την παράταση ημερομηνιών λήξης περιόδου εκχώρησης και δέσμευσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr. Ενημερωθείτε εδώ.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2014

  Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, με πεδίο εφαρμογής τη "Λειτουργία Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του Μητρώου Ονομάτων Internet με κατάληξη .gr" σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001:2013. Ενημερωθείτε εδώ.

 • 19 Νοεμβρίου 2014

  Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την υπ' αριθμόν 737/10/23-10-2014 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) "Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr και άλλες διατάξεις" .

 • 9 Οκτωβρίου 2014

  Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας για την εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr το μεταβλητό πεδίο των οποίων αποτελεί λέξη κλειδί στο Διαδίκτυο. Ενημερωθείτε εδώ .

 • Αύγουστος 2011

  Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr (ΦΕΚ 593/Β/14-4-2011) και συγκεκριμένα σύμφωνα με το εδάφιο Α) της παραγράφου 3 του άρθρου 22 «Μεταβατικές Διατάξεις»:


  Η ΕΕΤΤ απορρίπτει Αίτηση Εκχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, στις εξής, περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις που αποτελούν απόλυτους λόγους απόρριψης: α) Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων η οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ του παρόντος) και από τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης δεν προκύπτει ότι ο Φορέας που την υποβάλλει αποτελεί τον αντίστοιχο δικαιούχο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει καθόσον αφορά το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr τρίτου επιπέδου β) Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου αποτελεί κωδικό χώρας που περιέχεται στην λίστα ISO 3166-1 του οργανισμού ISO. κτλ
  Σας ενημερώνουμε ότι από 8-8-2011:
  α) Η λίστα των Γεωγραφικών όρων που χρησιμοποιείται στις εφαρμογές του Μητρώου είναι επικαιροποιημένη σύμφωνα με το Σχέδιο Καλλικράτης.
  β) Η λίστα ISO 3166-1 του οργανισμού ISO που χρησιμοποιείται στις εφαρμογές του Μητρώου είναι επικαιροποιημένη (έκδοση ISO 3166:2008).

 • Δεκέμβριος 2010

  Από τις 15 Δεκεμβρίου 2010 τα αρχεία ζώνης του .gr και των επίσημων sub-domain του είναι πλέον «υπογεγραμμένα», περιέχουν δηλαδή πληροφορία που επιτρέπει την χρήση τεχνολογίας DNSSEC (DNS Security) προκειμένου να πιστοποιείται η ακεραιότητα και ορθότητα των απαντήσεων που δίνουν οι εξυπηρετητές ονομάτων χώρου. Ενημερωθείτε εδώ.

 • 8 Μαρτίου 2010

 • Δεκέμβριος 2008

  Πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας του Μητρώου Ονομάτων Internet με κατάληξη .gr σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

 • Ενημερωθείτε για την Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων από το Μητρώο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr προς τους Καταχωρούμενους.

 • Ιούλιος 2005

  Από τις 4 Ιουλίου 2005 και ώρα 10.00 ακριβώς (07.00 UTC) έχει αρχίσει η διάθεση των Ονομάτων με Ελληνικούς χαρακτήρες (π.χ. ίδρυματεχνολογίαςέρευνας.gr). Ενημερωθείτε εδώ.