Περισσότερα από 500.000 ονόματα χώρου με κατάληξη .gr

Έλεγχος Διαθεσιμότητας Ονόματος Χώρου .gr ή .ελ

Ονόματα Χώρου

Η καταχώρηση ονομάτων χώρου στο μοντέλο Μητρώο - Καταχωρητές - Χρήστες γίνεται μέσω των καταχωρητών. Τον κατάλογο των καταχωρητών στους οποίους μπορείτε να υποβάλετε μια δήλωση καταχώρησης ονόματος χώρου .gr ή .ελ μπορείτε να δείτε εδώ

Καταχώρηση

Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας καταχώρησης ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

Περιορισμοί

Τι περιορισμοί υπάρχουν για την καταχώρηση ενός ονόματος χώρου;

Κανονισμός

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ.

Συχνές Ερωτήσεις

Οι πιο συχνές ερωτήσεις που αφορούν στις καταχωρήσεις ονομάτων χώρου

Ονόματα Χώρου με Ελληνικούς Χαρακτήρες

Από τις 4 Ιουλίου 2005 έχει αρχίσει η διάθεση των ονομάτων με Ελληνικούς χαρακτήρες (π.χ. ίδρυματεχνολογίαςέρευνας.gr)

Ονόματα χώρου με Ελληνικούς χαρακτήρες

Καταχώρηση ονομάτων χώρου με Ελληνικούς χαρακτήρες

Ομόγραφα ονόματα

Ομόγραφα ονομάζονται τα ονόματα τα οποία έχουν οπτική ομοιότητα αν και είναι γραμμένα με διαφορετικούς χαρακτήρες

Μετατροπέας ACE (IDNA2008)

Μετατροπή ονόματος με ελληνικούς χαρακτήρες (Unicode) σε κωδικοποίηση ASCII

Ασφάλεια

Το Μητρώο Ονομάτων Internet .gr και .ελ υποστηρίζει την τεχνολογία DNSSEC (DNS Security) και παρέχει την Υπηρεσία Αυξημένης Ασφάλειας

DNSSEC
Με τη χρήση της τεχνολογίας DNSSEC (DNS Security) πιστοποιείται η ακεραιότητα και ορθότητα των απαντήσεων που δίνουν οι εξυπηρετητές ονομάτων χώρου .gr ή .ελ
Υπηρεσία Αυξημένης Ασφάλειας
Η Υπηρεσία Αυξημένης Ασφάλειας (ΥΑΑ) προσφέρει στους χρήστες ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ