Περισσότερα από 500.000 ονόματα χώρου με κατάληξη .gr | .ελ


Το Μητρώο Ονομάτων Internet με κατάληξη .gr και .ελ, του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ITE, είναι υπεύθυνο για την τεχνική υποστήριξη και λειτουργία του Μητρώου για τα Τop Level Domains.

Ονόματα Χώρου

Η καταχώρηση ονομάτων χώρου στο μοντέλο Μητρώο - Καταχωρητές - Χρήστες γίνεται μέσω των καταχωρητών. Τον κατάλογο των καταχωρητών στους οποίους μπορείτε να υποβάλετε μια δήλωση καταχώρησης ονόματος χώρου .gr ή .ελ μπορείτε να δείτε εδώ

Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας καταχώρησης ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

Τι περιορισμοί υπάρχουν για την καταχώρηση ενός ονόματος χώρου;

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ.

Καταχώρηση ονομάτων χώρου με ελληνικούς χαρακτήρες, ομόγραφα και μετατροπή σε κωδικοποίηση ASCII

Ασφάλεια

Το Μητρώο Ονομάτων Internet .gr και .ελ υποστηρίζει την τεχνολογία DNSSEC (DNS Security) και παρέχει την Υπηρεσία Αυξημένης Ασφάλειας

DNSSEC
Με τη χρήση της τεχνολογίας DNSSSEC (DNS Security) πιστοποιείται η ακεραιότητα και ορθότητα των απαντήσεων που δίνουν οι εξυπηρετητές ονομάτων χώρου .gr ή .ελ
Υπηρεσία Αυξημένης Ασφάλειας
Η Υπηρεσία Αυξημένης Ασφάλειας (ΥΑΑ) προσφέρει στους χρήστες ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ