Ορισμοί

Ένα όνομα χώρου (domain name) είναι μία λέξη που επιλέγουμε προκειμένου να μπορούμε με εύκολο τρόπο να συνδεθούμε με έναν υπολογιστή στο διαδίκτυο. Η λέξη αυτή πάντα προσδιορίζεται περαιτέρω από μία κατάληξη που χαρακτηρίζει κατά κάποιο τρόπο την "περιοχή" του δικτύου στην οποία ανήκει. Έτσι, για παράδειγμα για τον χώρο ονομάτων με κατάληξη .gr, ένα domain name θα έχει τη μορφή onoma.gr και επισκεπτόμαστε τις ιστοσελίδες που του αντιστοιχούν γράφοντας σε κάποιο πρόγραμμα πλοήγησης (browser) μια διεύθυνση της μορφής http://www.onoma.gr.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο είναι δυνατό να υποβάλλονται δηλώσεις καταχώρησης από ενδιαφερόμενους να τους εκχωρηθεί όνομα χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.
Φορέας ονόματος χώρου (registrant) είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί ένα όνομα χώρου .gr ή .ελ. Εναλλακτικά, μπορεί να συναντήσετε τους όρους δικαιούχος ή χρήστης.
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, αρμόδια για τη διαχείριση και την εκχώρηση των ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr και .ελ.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Λ. Κηφισίας 60
Μαρούσι 151 25
Τηλ.: 210 6151000 (09:00-14:30)
Fax: 210 6105049
url: www.eett.gr
Email: info@eett.gr
Η βάση δεδομένων που περιλαμβάνει το σύνολο των καταχωρηθέντων ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr και .ελ και των ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που τυχόν αποτελούν αντικείμενο δηλώσεων καταχώρησης, με τα στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά, όπως κατά καιρούς τα στοιχεία αυτά καθορίζονται από την ΕΕΤΤ με Απόφασή της. Επιπλέον, ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των εξυπηρετητών ονομάτων και των αρχείων ζώνης (zone files) που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr και .ελ. Το Μητρώο ανήκει στην ΕΕΤΤ, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σωστή και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία χρήση του.
Ο nameserver είναι ένας υπολογιστής στον οποίο εκτελείται λογισμικό κατάλληλο για την εξυπηρέτηση DNS ερωτήσεων.
Κωδικός εξουσιοδότησης (authorization code/password) ονόματος χώρου .gr ή .ελ είναι ένας συνδυασμός χαρακτήρων που εξασφαλίζει την ταυτοποίηση του δικαιούχου του ονόματος και του επιτρέπει τη διαχείρισή του.

Εκχώρηση Ονόματος Χώρου

Για να σας εκχωρηθεί ένα όνομα χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ θα πρέπει να καταθέσετε σχετική δήλωση σε κάποιον καταχωρητή. Στην ιστοσελίδα της EETT, θα βρείτε τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, ο οποίος έχει συνταχθεί από την ΕΕΤΤ και καθορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για κάθε νέα εκχώρηση.
Πέραν της εκχώρησης ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr και .ελ (ονόματα 2ου επιπέδου), εκχώρηση ονομάτων χώρου μπορεί να γίνει και στα ακόλουθα subdomains του .gr (ονόματα 3ου επιπέδου):
 • com.gr για όσους ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • edu.gr για εκπαιδευτικούς οργανισμούς
 • net.gr για παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Providers - ISPs) και παρόχους
 • org.gr για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
 • gov.gr αποκλειστικά για κυβερνητικούς οργανισμούς
Το Μητρώο Ονομάτων Internet με κατάληξη .gr και .ελ είναι υπεύθυνο για την τεχνική υποστήριξη και λειτουργία του Μητρώου για τα Τop Level Domain .gr και .ελ. Δεν λειτουργεί ως καταχωρητής και δεν δέχεται δηλώσεις καταχώρησης ή ανανέωσης ονομάτων χώρου απευθείας από τον χρήστη. Οι υπηρεσίες αυτές εξυπηρετούνται αποκλειστικά μέσω των καταχωρητών.
Μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα ενός ονόματος χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ μέσω της υπηρεσίας Whois που υπάρχει στις ιστοσελίδες μας. Ο έλεγχος διαθεσιμότητας παρέχει πληροφορίες για το αν το όνομα χώρου που σας ενδιαφέρει είναι εκχωρημένο ή όχι, καθώς και αν εμπίπτει σε κάποιον από τους περιορισμούς που ορίζονται στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ της ΕΕΤΤ.
Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για κάθε εκχωρημένο όνομα χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ, μέσω της υπηρεσίας Whois που υπάρχει στις ιστοσελίδες μας. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΕΕΤΤ.
Ο Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ της ΕΕΤΤ δεν προβλέπει κάποια διαδικασία δέσμευσης ενός ονόματος χώρου, πέρα από την καταχώρησή του.
Δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας ενδιαφερομένων για όνομα χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ ήδη εκχωρημένο. Χρονική σειρά προτεραιότητας τηρείται για τις δηλώσεις καταχώρησης ονόματος χώρου που κατατίθενται, εφόσον το όνομα είναι διαθέσιμο ή εκκρεμεί η καταχώρησή του.
Τα ονόματα χώρου .gr και .ελ καταχωρούνται και εγγράφονται στο Μητρώο Ονομάτων Internet με κατάληξη .gr ή .ελ ως εκχωρημένα. Το Μητρώο διατηρεί βάση δεδομένων των εκχωρημένων ονομάτων χώρου .gr και .ελ και εξασφαλίζει τη μοναδικότητά τους. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει δεύτερο onoma.gr. Το ίδιο όμως όνομα μπορεί να υπάρχει και να λειτουργεί με άλλη κατάληξη. Για παράδειγμα, η εκχώρηση του ονόματος χώρου onoma.gr, δεν αποκλείει την εκχώρηση του ονόματος χώρου onoma.ελ, onoma.com.gr, onoma.com ή onoma.de.
Η εκχώρηση ονόματος χώρου με κατάληξη .gov.gr αποκλείει την εκχώρηση του ίδιου ονόματος με κατάληξη .gr ή subdomain του .gr ή .ελ, σε τρίτο πρόσωπο. Για παράδειγμα, η εκχώρηση του ονόματος χώρου onoma.gov.gr αποκλείει την εκχώρηση του ονόματος onoma.gr ή onoma.com.gr ή onoma.ελ σε τρίτο πρόσωπο, εξασφαλίζοντας το αποκλειστικό δικαίωμα εκχώρησής τους στον δικαιούχο του ονόματος onoma.gov.gr.
Δικαίωμα για εκχώρηση ονόματος χώρου .gr ή .ελ έχει κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, ελληνικό ή αλλοδαπό, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του.
Ένα όνομα χώρου .gr ή .ελ αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) έως εξήντα τρεις (63) χαρακτήρες, μη συμπεριλαμβανομένης της κατάληξης .gr και των subdomains του .gr, ελ ή των subdomains του .gr. Για τα ονόματα με ελληνικούς χαρακτήρες, ο περιορισμός των εξήντα τριών (63) χαρακτήρων αφορά στο μήκος της κωδικοποιημένης μορφής (punycode).
Η εκχώρηση ονόματος χώρου είναι ανεξάρτητη από τις υπηρεσίες δημιουργίας και φιλοξενίας ιστοσελίδας. Για τις υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP: Internet Service Provider). Ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου θα σας παρέχει τις τεχνικές πληροφορίες (nameservers) που θα πρέπει να δηλώσετε μέσω του καταχωρητή σας στα στοιχεία του ονόματος που σας έχει εκχωρηθεί, ώστε να λειτουργήσει η ιστοσελίδα σας.
Το κόστος για την εκχώρηση ενός ονόματος χώρου διαφέρει από καταχωρητή σε καταχωρητή. Το ανώτατο ποσό χρέωσης καθορίζεται στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.
Μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των καταχωρητών, προκειμένου να ενημερωθείτε για το σχετικό κόστος
Η διάρκεια εκχώρησης κάθε ονόματος χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ είναι δύο (2) έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης καταχώρησης στο Μητρώο. Εάν πρόκειται για δεσμευμένο όνομα χώρου που ενεργοποιήθηκε κατόπιν δηλώσεως του δικαιούχου (ομόγραφο όνομα) το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών ξεκινάει από την υποβολή της δήλωσης καταχώρησης του ονόματος χώρου βάσει του οποίου δεσμεύθηκε και όχι από την ημερομηνία ενεργοποίησής του.
Αφού κατατεθεί μια δήλωση καταχώρησης ονόματος χώρου .gr ή .ελ στο Μητρώο και για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την οριστική εκχώρησή του, το όνομα ενεργοποιείται προσωρινά και μπορεί να λειτουργήσει. Η προσωρινή ενεργοποίηση πραγματοποιείται εντός τριών (3) ωρών από την παραλαβή της δήλωσης καταχώρησης από το Μητρώο.
Σε περίπτωση που εκκρεμούν προηγούμενες δηλώσεις καταχώρησης για το ίδιο ή ομόγραφο όνομα χώρου, το όνομα δεν ενεργοποιείται προσωρινά. Δεν ενεργοποιούνται προσωρινά επίσης, τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gov.gr και τα ονόματα χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ που περιλαμβάνονται στη λίστα γεωγραφικών όρων της ΕΕΤΤ. Τα ονόματα αυτά ενεργοποιούνται μόνο εφόσον η καταχώρησή τους εγκριθεί από την ΕΕΤΤ.
Οι δηλώσεις καταχώρησης που θεωρούνται ανυπόστατες σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.
Οι δηλώσεις καταχώρησης ονομάτων χώρου με κατάληξη .gov.gr και ονομάτων χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ που περιλαμβάνονται στη λίστα γεωγραφικών όρων της ΕΕΤΤ εξετάζονται από την ΕΕΤΤ και απορρίπτονται στην πρώτη περίπτωση αν ο καταχωρούμενος δεν είναι κυβερνητικός οργανισμός στον οποίο δύναται να εκχωρηθεί όνομα χώρου με κατάληξη .gov.gr και στη δεύτερη περίπτωση αν ο καταχωρούμενος δεν είναι ο αντίστοιχος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη μιας δήλωσης καταχώρησης θα πρέπει να απευθυνθείτε είτε στον καταχωρητή σας, είτε στην ΕΕΤΤ.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει δήλωση καταχώρησης για ένα όνομα χώρου .gr ή .ελ που είναι διαθέσιμο και δηλώνει υπεύθυνα ότι, στην έκταση που δύναται να γνωρίζει, με την εν λόγω καταχώρηση δεν παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων. Η κύρια αρχή που ισχύει στις καταχωρήσεις ονομάτων χώρου είναι η αρχή της Χρονικής Προτεραιότητας (First Come - First Serve).
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ονομάτων χώρου που μπορούν να εκχωρηθούν σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Ένα όνομα χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ που εκχωρούνται μπορεί να αποτελείται είτε από λατινικούς, είτε από Ελληνικούς χαρακτήρες και τους εναλλακτικούς τονισμούς τους (ακόμη και περισπωμένες, δασείες, υπογεγραμμένες κ.λπ.). Με την κατάθεση δήλωσης καταχώρησης για την τονισμένη μορφή ενός ονόματος με ελληνικούς χαρακτήρες, ενεργοποιείται παράλληλα χωρίς πρόσθετη χρέωση και η πεζή άτονη μορφή του (κύρια μορφή του ονόματος). Εάν το όνομα που ζητήθηκε περιλαμβάνει τον χαρακτήρα σίγμα τελικό (ς) ενεργοποιείται επίσης, χωρίς πρόσθετη χρέωση, η άτονη μορφή του ονόματος με μικρό σίγμα (σ) στη θέση που υπήρχε τελικό σίγμα (ς) στην αρχική δήλωση καταχώρησης. Στην περίπτωση που η αρχική δήλωση που κατατίθεται αφορά σε άτονο όνομα, ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα σε χωρίς τέλος ενεργοποίηση του αντίστοιχου τονισμένου ονόματος. Πίνακα των επιτρεπόμενων Ελληνικών χαρακτήρων θα βρείτε εδώ.
Το Μητρώο λειτουργεί σε χρόνο UTC (Universal Coordinated Time).

Ομόγραφα Ονόματα Χώρου

Ομόγραφα ονόματα χώρου λέγονται τα ονόματα που έχουν οπτική ομοιότητα αν και περιέχουν διαφορετικούς χαρακτήρες (π.χ. mepa.gr και μέρα .gr αν τα δούμε σε κεφαλαία μορφή MEPA.gr) (διαβάστε περισσότερα).

Λειτουργία Ονόματος Χώρου

Ο δικαιούχος θα πρέπει να απευθυνθεί στον καταχωρητή του ή στον Internet Service Provider (ISP) για τυχόν προβλήματα στη λειτουργία του ονόματος.
Η αλλαγή καταχωρητή είναι δυνατή και δεν επιφέρει καμία αλλαγή στη διάρκεια εκχώρησης του ονόματος. Για να μεταφερθεί ένα όνομα χώρου σε νέο καταχωρητή, πρέπει ο δικαιούχος του ονόματος να απευθυνθεί σε αυτόν, παρέχοντάς του τον κωδικό εξουσιοδότησης του ονόματος. Η διαδικασία αλλαγής καταχωρητή περιγράφεται στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.
Αρκεί να ζητήσετε από τον καταχωρητή σας να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές.
Ο primary nameserver είναι ο nameserver ο οποίος διαθέτει το πρωτότυπο αρχείο ζώνης. Το αρχείο αυτό διαμοιράζεται στους secondary nameservers συνήθως με την μέθοδο του zone transfer. Στην καταχώρηση των nameserver στο Μητρώο δεν έχει σημασία για τη λειτουργία του ονόματος η σειρά με την οποία θα δηλωθούν ή που θα εμφανίζονται στην υπηρεσία Whois.
Η γνωστοποίηση του κωδικού εξουσιοδότησης ενός ονόματος χώρου .gr ή .ελ στον δικαιούχο είναι αρμοδιότητα του καταχωρητή που διαχειρίζεται το όνομα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η επικοινωνία του δικαιούχου με τον καταχωρητή του, ο δικαιούχος έχει τις εξής επιλογές:
 • σε περίπτωση που επιθυμεί να αλλάξει καταχωρητή, ο νέος καταχωρητής μπορεί κάνοντας χρήση μιας εφαρμογής του Μητρώου να του αποστείλει τον κωδικό εξουσιοδότησης στο email που έχει δηλωθεί ως email επικοινωνίας του δικαιούχου του ονόματος,
 • σε κάθε άλλη περίπτωση μπορεί να απευθυνθεί στην ΕΕΤΤ (url: https://www.eett.gr , email: info@eett.gr, τηλ. +30.2106151000), αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση των ονομάτων χώρου .gr και .ελ.
Τα ονόματα χώρου με Ελληνικούς χαρακτήρες εισάγονται στο αρχείο ζώνης του .gr ή .ελ βάσει της άτονης, κωδικοποιημένης (Punycode) μορφής τους (π.χ. ονομα.gr -> xn--mxavchb.gr, ονομα.ελ -> xn--mxavchb.xn--qxam). Η τονισμένη μορφή του ονόματος συνδέεται σαν συνώνυμο (DNAME) με την άτονη.
Τα ενεργοποιημένα ονόματα χώρου (π.χ. κύριο όνομα ονομα.gr, ενεργοποιημένη μορφή όνομα.gr) εισάγονται στο αρχείο ζώνης του .gr ή .ελ με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:
Ως Dname:
Το όνομα εισάγεται στο αρχείο ζώνης ως συνώνυμο (DNAME) του κύριου (άτονου) ονόματος. Στην περίπτωση αυτή το όνομα λειτουργεί φυσιολογικά, εφόσον λειτουργεί το όνομα με το οποίο έχει συνδεθεί.
Ως κανονικό domain name:
Το όνομα εισάγεται στο αρχείο ζώνης ως κανονικό domain name, με nameservers τους nameservers που έχουν δηλωθεί για το κύριο όνομα χώρου, βάσει του οποίου ενεργοποιήθηκε. Για τη λειτουργία του ονόματος αυτού, οι nameservers θα πρέπει να φιλοξενούν πλήρες αρχείο ζώνης για την punycode μορφή του.
Οι ώρες (UTC/GMT) ανανέωσης (reload) του αρχείου ζώνης (zone file) του .gr και .ελ είναι:
01:00, 04:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00.

Αλλαγές Ονόματος Χώρου

Η μεταβίβαση χρήσης ονόματος χώρου .gr ή .ελ επιτρέπεται και πραγματοποιείται μέσω του καταχωρητή που διαχειρίζεται το όνομα. Η μεταβίβαση ονόματος χώρου .gr ή .ελ αποτελεί χρεώσιμη πράξη. Δήλωση μεταβίβασης ονόματος χώρου με κατάληξη .gov.gr και ονόματος χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ που περιλαμβάνεται στη λίστα γεωγραφικών όρων της ΕΕΤΤ μπορεί να κατατεθεί στο Μητρώο το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της περιόδου εκχώρησης του ονόματος.
Αλλαγές στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί για ένα όνομα χώρου .gr ή .ελ (π.χ. DNS, επωνυμία δικαιούχου, στοιχεία επικοινωνίας κ.α.) πραγματοποιούνται μέσω του καταχωρητή που διαχειρίζεται το όνομα. Η αλλαγή επωνυμίας του δικαιούχου είναι χρεώσιμη πράξη.
Διαγραφή ενός ονόματος χώρου μπορεί να πραγματοποιηθεί, εφόσον το επιθυμεί ο δικαιούχος, μέσω του καταχωρητή που διαχειρίζεται το όνομα.

Ανανέωση Ονόματος Χώρου

Η ανανέωση της περιόδου εκχώρησης κάθε ονόματος χώρου στο Μητρώο πραγματοποιείται μέσω του καταχωρητή που διαχειρίζεται το όνομα. Η ανανέωση ονόματος χώρου αποτελεί χρεώσιμη πράξη.
Με την ανανέωση ενός ονόματος χώρου ανανεώνονται και όλες οι δεσμευμένες μορφές του ονόματος που έχουν ενεργοποιηθεί κατόπιν αιτήσεως/δηλώσεως του δικαιούχου, με αντίστοιχη χρέωση. Αν ο δικαιούχος δεν επιθυμεί την ανανέωση κάποιας ενεργοποιημένης μορφής του ονόματος, οφείλει πριν την ανανέωση του κύριου ονόματος να υποβάλλει δήλωση απενεργοποίησης της εν λόγω μορφής.
Μετά τη λήξη ενός ονόματος χώρου και για ένα διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, ο δικαιούχος του ονόματος που έληξε μπορεί να υποβάλλει δήλωση ανανέωσής του. Για την υποβολή της δήλωσης ανανέωσης ο δικαιούχος πρέπει να απευθυνθεί στον καταχωρητή του ή σε νέο καταχωρητή της επιλογής του, παρέχοντάς του τον κωδικό εξουσιοδότησης του ονόματος. Με την παρέλευση της περιόδου των δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη του ονόματος, το όνομα διατίθεται προς εκχώρηση σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Χρεώσεις επί Ονομάτων Χώρου

Οι ανώτατες χρεώσεις επί ονομάτων χώρου .gr και .ελ καθορίζονται στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ και έχουν ως εξής:

Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ 44,00 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Ενεργοποίηση δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ 44,00 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Μεταβίβαση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ 44,00 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Μεταβολή επωνυμίας/ονοματεπωνύμου του Φορέα εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ 44,00 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Ανανέωση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ 30,00 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Αρχική Ενεργοποίηση Υπηρεσίας Αυξημένης Ασφάλειας (ΥΑΑ) 350,00 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Ανανέωση Υπηρεσίας Αυξημένης Ασφάλειας (ΥΑΑ) 350,00 Ευρώ + Φ.Π.Α.


Ειδικά για τις παρακάτω πράξεις που αφορούν σε Ονόματα Χώρου δύο (2) χαρακτήρων με κατάληξη .gr ή .ελ οι ανώτατες χρεώσεις είναι:

Εκχώρηση Ονόματος Χώρου δύο (2) χαρακτήρων με κατάληξη .gr ή .ελ 550,00 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Ενεργοποίηση δεσμευμένου Ονόματος Χώρου δύο (2) χαρακτήρων με κατάληξη .gr ή .ελ 550,00 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Ανανέωση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου δύο (2) χαρακτήρων με κατάληξη .gr ή .ελ 550,00 Ευρώ + Φ.Π.Α.
Ο καταχωρητής δύναται να απαιτεί την πληρωμή τελών από τους καταχωρούμενους και σε περίπτωση που δεν απαιτείται καταβολή τελών στην ΕΕΤΤ.

Whois FAQ

Αν ένα όνομα χώρου δεν είναι εκχωρημένο δεν είναι απαραίτητα και διαθέσιμο. Ο έλεγχος διαθεσιμότητας πραγματοποιεί μια σειρά από ελέγχους, όπως το αν το ζητούμενο όνομα χώρου .gr ή .ελ περιέχεται στη λίστα ISO 3166-1, αν είναι εκχωρημένο κάποιο ομόγραφό του κ.α. και επιστρέφει το ανάλογο ενημερωτικό μήνυμα.
Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα όνομα είναι διαθέσιμο υπό περιορισμούς. Για παράδειγμα ένα όνομα που περιέχεται στη λίστα γεωγραφικών όρων της ΕΕΤΤ είναι διαθέσιμο μόνο για την αντίστοιχη τοπική αυτοδιοίκηση.
Στο Άρθρο 8 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ περιγράφονται οι περιπτώσεις στις οποίες μια δήλωση καταχώρησης θεωρείται ανυπόστατη.
Η υπηρεσία Whois παρέχει πληροφορίες για το όνομα χώρου για το οποίο πραγματοποιείται ο έλεγχος, καθώς και για κάθε ομόγραφο προς αυτό όνομα, ακόμα και στην περίπτωση που το όνομα για το οποίο έγινε αρχικά ο έλεγχος δεν υπάρχει.

Ειδοποιήσεις που αποστέλλονται από το Μητρώο

Ενέργεια Παραλήπτες
 1. Ενεργοποίηση Δεσμευμένης Μορφής Ονόματος Χώρου
 2. Δήλωση Καταχώρησης ονόματος χώρου
 3. Δήλωση Μεταβίβασης Χρήσης Ονόματος Χώρου
 4. Δήλωση Αλλαγής Επωνυμίας Δικαιούχου Ονόματος Χώρου
 5. Ανάκληση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου
 6. Δήλωση Διαγραφής Ονόματος Χώρου
 7. Διαγραφή Ενεργοποιημένης Δεσμευμένης Μορφής Ονόματος Χώρου
 8. Έγκριση Ολομέλειας ΕΕΤΤ για Δήλωση Καταχώρησης Ονόματος Χώρου
 9. Απόρριψη Ολομέλειας ΕΕΤΤ για Δήλωση Καταχώρησης Ονόματος Χώρου
 10. Έγκριση Ολομέλειας ΕΕΤΤ για Δήλωση Μεταβίβασης χρήσης Ονόματος Χώρου
 11. Απόρριψη Ολομέλειας ΕΕΤΤ για Δήλωση Μεταβίβασης χρήσης Ονόματος Χώρου
 12. Προειδοποίηση Λήξης Ονόματος Χώρου
  (91, 61, 31, 16, 6, 3, 1 ημέρες πριν την λήξη)
 13. Ενημέρωση Λήξης Ονόματος Χώρου
 14. Ανανέωση Ονόματος Χώρου
 1. Καταχωρητής
 2. Καταχωρούμενος (δικαιούχος)
 3. Όλα τα πρόσωπα επαφής
Δήλωση Αλλαγής Καταχωρητή για Όνομα Χώρου
 1. Παλιός καταχωρητής
 2. Νέος καταχωρητής
 3. Καταχωρούμενος (δικαιούχος)
 4. Όλα τα πρόσωπα επαφής
 1. Εξυπηρετητές Ονοματοδοσίας Ονόματος Χώρου που Λήγει
 2. Εξυπηρετητές Ονοματοδοσίας Ληγμένου Ονόματος Χώρου
Καταχωρητές όλων των Ονομάτων Χώρου .gr ή .ελ που χρησιμοποιούν εξυπηρετητές ονοματοδοσίας του Ονόματος Χώρου .gr ή .ελ που λήγει/έληξε