Διαδικασία Καταχώρησης Ονόματος Χώρου

 1. 1
  Σύμφωνα με την απόφαση 843/2 της 01/03/2018 της ΕΕΤΤ, ο χρήστης που επιθυμεί την καταχώρηση ενός ονόματος πρέπει να καταθέσει μια δήλωση σε έναν από τους καταχωρητές ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ.
 2. 2
  Μαζί με τη δήλωση καταχώρησης ο χρήστης υποχρεούται στην κατάθεση του σχετικού τέλους εκχώρησης, το οποίο έχει οριστεί από τον καταχωρητή.
 3. 3
  Η δήλωση προωθείται από τον καταχωρητή εντός μίας εργάσιμης ημέρας με ηλεκτρονικό τρόπο στο Μητρώο, το οποίο επιστρέφει στον καταχωρητή και στις email διευθύνσεις επικοινωνίας που δηλώνονται σε κάθε δήλωση τον αριθμό πρωτοκόλλου της δήλωσης, όπου αναφέρεται και η ημερομηνία μέχρι λεπτού της ώρας.
 4. 4
  Ο καταχωρητής δίδει στον καταχωρούμενο αποδεικτικό κατάθεσης της δήλωσης με τα παραπάνω στοιχεία.
 5. 5
  Το όνομα χώρου ελέγχεται αυτόματα από το Μητρώο. Εφόσον είναι σύμφωνο με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου .gr ή .ελ ενεργοποιείται εντός τριών (3) ωρών και εκχωρείται με την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την υποβολή της δήλωσης καταχώρησης στο Μητρώο.
  Εάν πρόκειται για όνομα με κατάληξη .gov.gr ή όνομα 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ που περιλαμβάνεται στη λίστα γεωγραφικών όρων της ΕΕΤΤ, τότε δεν ενεργοποιείται προσωρινά, αλλά η δήλωση εξετάζεται από την ΕΕΤΤ και εγκρίνεται ή απορρίπτεται εντός είκοσι ημερών από την υποβολή της στο Μητρώο.

Περιορισμοί στην Καταχώρηση Ονόματος Χώρου

Οι δηλώσεις καταχώρησης που θεωρούνται ανυπόστατες σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ απορρίπτονται αυτόματα.

Για την καλύτερη οργάνωση του .gr έχουν δημιουργηθεί τα ονόματα δευτέρου επιπέδου

 • com.gr: για όσους ασκούν εμπορική δραστηριότητα
 • edu.gr: για εκπαιδευτικούς οργανισμούς
 • net.gr: για παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Providers - ISPs) και παρόχους δικτύων
 • org.gr: για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
 • gov.gr: αποκλειστικά για κυβερνητικούς οργανισμούς

Η καταχώρηση ονομάτων κάτω από τα com.gr, edu.gr, net.gr, org.gr και gov.gr δεν είναι υποχρεωτική για τους χρήστες, αλλά συνιστάται για λόγους οργάνωσης.