Καταχώρηση

Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας καταχώρησης ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ

Κανονισμός

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ

Ονόματα Χώρου με Ελληνικούς Χαρακτήρες

Καταχώρηση Ονομάτων Χώρου με Ελληνικούς Χαρακτήρες

Μετατροπέας IDNA

Μετατροπή ονόματος με ελληνικούς χαρακτήρες (Unicode) σε κωδικοποίηση ASCII

Ασφάλεια

Το Μητρώο Ονομάτων Internet .gr ή .ελ υποστηρίζει την τεχνολογία DNSSEC (DNS Security) και παρέχει την Υπηρεσία Αυξημένης Ασφάλειας